Každý zákazník má pridelený identifikátor zákazníka. Je to jedinečné číslo, pre ľahšiu identifikáciu. Je to zároveň varibilný symbol pri platbe. Nezabudnite ho uviest pri Toto ID nájdete na spodku každej faktúry.

Faktúru je možné si vytlačiť po otvorení prílohy s názvom faktura.htm v elektronickej faktúre, alebo po prihlásení na stránke cez zákaznícky panel. V sekcii Financie nájdete všetky vystavené faktúry ktoré si je možné vytlačiť po kliknutí na ikonku tlačiarne.

Faktúry sú posielané elektronicky a automatizovane na e-mailovú adresu zákazníka, do prílohy vo formáte html, k prvému dňu v mesiaci. Na jej otvorenie stačí ľubovolný webový prehliadač. Faktúru za služby môžete uhradiť nasledovnými spôsobmi:

Internet banking

Na online úhradu je možné využiť internetbanking banky, ktorej ste klientom, v prípade, že máte službu internetbanking aktivovanú a banka v ňom umožňuje zadať všetky potrebné údaje (číslo účtu, variabilný symbol, suma). Odporúčame si nastaviť v internetbankingu trvalý príkaz. Variabilný symbol nájdete na faktúre ktorý je zároveň ID zákazníka a nemení sa.

Vklad na účet

Faktúru môžete uhradiť aj vypísaním prevodného príkazu a vložením hotovosti na účet pri návšteve banky. Nevýhodou je ale nutnosť vypisovania platobných údajov a aj poplatky za realizáciu platby. O výške týchto poplatkov sa informujte vo svojej banke.

Platba v hotovosti

Uhradiť faktúru je možné aj v hotovosti, na adrese sídla spoločnosti, v pracovných dňoch od 10.00 - 16.00.

Právna zodpovednosť:

Všetky informácie uverejnené na internetových stránkach spoločnosti Mikrocom, s. r. o., majú za úlohu informovať o činnosti a produktoch. Informácie uverejnené v prostredí internetu na webových stránkach majú len informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Informácie môžu byť kedykoľvek zmenené alebo aktualizované správcami stránok. Kopírovanie obsahu týchto stránok a ďalšieho šírenia materiálov pre vlastné účely, je prípustné len po vzájomnej dohode so spoločnosťou Mikrocom, s. r. o.. Spoločnosť si vyhradzuje právo na vyvodenie trestno právnej zodpovednosti za kopírovanie obsahu dokumentov a stránok.

Sídlo spoločnosti:

Mikrocom, s. r. o., Karola Sidora 791/52, Ružomberok 034 01, Slovenská republika

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis do obchodného registra:

Obchodný register Žilina, vložka číslo: 52490/L

Identifikačné a daňové údaje:

IČO: 45389985, DIČ: 2022988451, IČ DPH: SK2022988451

Kontakt:

Tel.: 00421 948 002 125

Používajte menej rozšírený operačný systém (unix, linux), prehliadač a poštového klienta.
Väčšina malwaru pracuje pod operačným systémom MS Windows, prehliadačom Internet Explorer a poštovým klientom Outlook.

Pravidelne si aktualizujte operačný systém. Zabezpečte svoj počítač proti neoprávnenému vniknutiu.
Tento krok môžete urobiť použitím tzv. firewall, ktorý vytvára ochrannú stenu medzi vaším počítačom a potenciálne škodlivým obsahom na internete.

Zabezpečte svoje domáce bezdrôtové WiFi siete.
Nenavštevujte nezabezpečené stránky. Snažte sa vyhnúť stránkam s pornografiou, stránkam s mp3 hudbou, filmami, licenčnými kľúčmi a pod. Nesťahujte žiadne programy, ktorých činnosť by mohla byť v rozpore s autorskými zákonmi.

Pred stiahnutím každého freeware programu si pozorne prečítajte, či jeho súčasťou nie je niektorý z uvedených nebezpečných programov.
Pozorne si prečítajte podmienky používania programu a vyhnite sa všetkým programom, ktoré podmieňujú svoju inštaláciu nainštalovaním tzv. Third Party Components (komponenty od tretích strán) a tým, ktoré sa v zmluve zbavujú zodpovednosti.

Nezverejňujte svoju emailovú adresu.
Vaša emailová adresa je váš osobný údaj. Veľmi dobre si rozmyslite, do akého formulára ju vyplníte. Používajte radšej niekoľko adries (jednu pre priateľov a druhú na vyplňovanie do formulárov).

Neotvárajte neznáme prílohy a odkazy v mailoch.
Ak neotvoríte spustiteľnú prílohu emailu, nemôžete dostať emailový vírus. Preto radšej všetky cudzojazyčné emaily vymazávajte. Vírus však môžete dostať i od rodiny či priateľov bez toho, aby vedeli, že vám taký email poslali. Pred otvorením podozrivej prílohy emailu si radšej overte, či vám ju dotyčný chcel poslať.

Nespúšťajte neoverené makrá v dokumentoch.
V súčasnosti sa i makrá podpisujú digitálnym podpisom. Preto si pred jeho spustením overte platnosť digitálneho podpisu a neaktivujte neznáme makro.

Udržujte všetky súčasti systému aktuálne, používajte najnovšiu verziu prehliadača a poštového klienta.
Aktualizovaním súčastí systému odstraňujete jeho nedostatky, ktoré by škodlivé programy mohli využiť.

Chráňte svoj počítač aktuálnym antivírusovým systémom.
Aby bola ochrana účinná, antivírusové systémy sa aktualizujú i niekoľkokrát za deň.

Zvážte, ktoré priečinky budete zdieľať v sieti.
Nastavte na všetky zdieľané priečinky príslušné oprávnenia a chráňte k nim prístup heslom.

Majte prehľad kto a ako využíva váš počítač.
Veľa užívateľov využívajúcich cudzí počítač prejavuje menšiu zodpovednosť ako pri vlastnom počítači, preto sa treba dohodnúť na konkrétnych pravidlách a určiť vopred, aké súbory budú otvárané/používané a predtým ich skontrolovať pomocou antivírusového programu.

Zálohujte svoje dáta.
Zálohovaním predídete škodám, ktoré vzniknú pri chybe alebo poškodení hardvéru alebo softvéru.

Nepodliehajte panike.
Ak je počítač zavírený a antivírus neposkytuje možnosť súbory odvíriť alebo si užívateľ nevie poradiť s iným problémom, treba k tomuto problému pristupovať s rozvahou, nerobiť unáhlené kroky. Užívateľ by mal požiadať o odvírenie počítača profesionálov, prípadne sa s nimi aspoň poradiť.

Bit - Najmenšia základná binárna jednotka informácie, ktorá môže nadobúdať logické hodnoty "1" alebo "0". Bit sa označuje malým písmenom b. V bitoch sa označuje aj prenosová rýchlosť dát za jednu sekundu (napríklad 450 kbps - kilobites per second). Jeden bite je 8 - násobok jedného bytu.

Byte - Skupina ôsmich binárnych číslic, označovaná tiež ako znak alebo oktet. Môže nadobúdať hodnotu od 0 – 255. Byte sa označuje veľkým písmenom B. V bytoch sa označuje aj veľkosť dát - súborov (napríklad 50 MB - Mega Bytes).

WWW - World Wide Web. Je globálny informačný priestor, ktorý slúži na distribúciu informácií vzájomne medzi používateľmi.

IP - Internet Protocol. Je adresa počítača alebo iného zariadenia používaných v sieťach . V sieti Internet musí mať každý pripojený počítač alebo iné zariadenie, pridelenú IP adresu. IP adresa je štvorica čísiel oddelených bodkou. Vďaka systému DNS (systémy doménových mien) si nemusíme pamätať IP adresy napríklad web serverov, ktoré chceme navštíviť, ale stačí poznať ich meno (napríklad www.mikrocom.sk)

AP - Acces Point. Prístupový bod používaný vo WiFi sieťach. Navzájom prepája bezdrôtové sieťové komunikačné zariadenia, čím vytvára bezdrôtovú sieť.

WiFi, WLAN - Wireless LAN. - Je bezdrôtová technológia na prenos dát. Využíva pri prenose dát mikrovlny a vysiela v určenom pásme, ktoré je vyčlenené regulačným orgánom.

Ethernet - Prenosová technológia pre lokálne siete (LAN - Local Area Network). Definuje kabeláž a signalizáciu pre fyzickú vrstvu a formát rámca. Používa logickú zbernicovú technológiu, prístupovú metódu CSMA/CD a širokú škálu káblov. Je definovaná sadou štandardov IEEE 802.3.

VoIP - Voice over Internet Protocol - Hlas cez internet. Ide o technológiu umožňujúcu prenos digitalizovaného hlasu vo forme paketov prostredníctvom počítačovej siete (internetu alebo intranetu) a možnosť telefonovať cez internet, a to zadarmo (z PC na PC alebo z IP telefónu na IP telefón) alebo za omnoho nižšie poplatky (z PC alebo IP telefónu na pevnú alebo mobilnú sieť cez SIP operátora).

SIP - Session Initiation Protocol. Je charakterizovaný ako signalizačný protokol slúžiaci na zostavenie, modifikáciu a ukončenie spojenia medzi dvoma a viac účastníkmi. Spojenie môže predstavovať akýkoľvek multimediálny prenos. V praxi je SIP najčastejšie využívaný pre telefonovanie po IP sieti.

P2P - Peer to Peer. Je sieť tvorená väčším množstvom pripojených počítačov, ktoré sa líšia iba typom rýchlosti pripojenia a tým, čo zdieľajú. V závislosti na výbere siete môžu pracovať bez (decentralizovaná sieť) a alebo so (centralizovaná sieť) serverom. Ten však neplní úlohu úložiska ako FTP, ale úlohu akýchsi sprostredkovateľov – identifikátorov súborov.

RJ45 - 8-pinový konektor používaný v počítačových sieťach.

STP - Shielded Twisted Pair. Je tienený dátový kábel na prenos dát cez Ethernet.

UTP - Unshielded Twisted Pair. Je netienený dátový kábel na prenos dát cez Ethernet.

QoS - Quaility of Service. Schopnosť siete poskytovať služby vybranej sieťovej prevádzky. Primárnou úlohou QoS je zabezpečiť prioritu určenému prenosovému pásmu a krátku dobu odozvy.

POP3 - Post Office Protocol. Je protokol určený na príjem elektronickej pošty zo vzdialeného poštového servera.

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol. Štandard pre prenos správ elektronickej pošty.

SPAM - Nevyžiadaná elektronická pošta, zvyčajne reklamná správa, hromadne rozosielaná viacerým adresátom bez vyzvania.

HTTP - Hypertext Transfer Protocol. Protokol používaný pri prenose alebo transporte objektov ľubovolného typu medzi prehliadačom a World Wide Web serverom.

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol pre dynamické prideľovanie sieťových nastavení (napr. IP adresy) jednotlivým zariadeniam na sieti.

DNS - Domain Name System. Distribuovaná databáza, ktorá slúži na preklad doménových adries na IP adresy.

NAT - Network Adress Translation. Proces prekladu sieťových adries zahŕňajúcich prepisovanie zdrojových a/alebo cieľových adries v IP pakete pri prechode routrom alebo firewallom. Viacero systémov používajúcich NAT pracuje tak, aby pri prístupe do siete Internet prekladalo privátne IP adresy na jednu verejnú IP adresu.

Packet - V sieti s paketovým prepínaním je to informačná jednotka o pevnej maximálnej veľkosti. Paket je tvorený užitočnými dátami, hlavičkou a zapätím, ktoré nesie riadiace informácie.