Technické špecifikácie účastníckych rozhraní


1. Úvod

V zmysle § 35 odseku 1 zákona číslo 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, zverejňuje spoločnosť Mikrocom technické špecifikácie rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia. Požiadavky na vysvetlenie a doplnenie informácií, uvedených v tomto dokumente, a požiadavky na riešenie prípadných problémov užívateľov smerujte na adresu firmy: Mikrocom, s. r. o., Bystrická cesta 25, 034 01 Ružomberok.


2. Predmet špecifikácie

Spoločnosť Mikrocom poskytuje služby prístupu do siete internet prostredníctvom digitálnych rozhraní. Vlastnosti všetkých rozhraní zodpovedajú konkrétnym špecifikáciám noriem IEEE. Predmetom tejto špecifikácie sú technické rozhrania, prostredníctvom ktorých spoločnosť Mikrocom poskytuje prístup koncového zariadenia zákazníka do verejnej elektronickej siete pre prenos dát a prístup do siete internet.


3. Koncový bod siete

V koncovom bode siete sa používajú nasledujúce typy rozhraní:

– rozhranie Ethernet podľa normy IEEE 802.3 s prenosovou rýchlosťou 10, 100, resp. 1000 Mbit/s. Rozhranie je elektrické, 8-vodičové, metalické podľa 10BASE-T pre rýchlosti 10 Mbit/s, podľa 100BASE-T2 pre rýchlosti 100 Mbit/s a podľa 1000BASE-T pre rýchlosti 1000 Mbit/s. Vedenie je ukončené nerozoberateľným spojom s 8-vývodovým konektorom podľa IEC 60603-7. Koncový bod je umiestnený v priestoroch bytu, chodby alebo kancelárie, ktorý je vo vlastníctve alebo v prenájme zákazníka v podobe ukončenia káblu koncovkou RJ45 alebo nástennou zásuvkou (EN 50173). Fyzické prevedenie konektora RJ45, ako aj rozhranie Base-T/Ethernet je v súlade s normou IEEE 802.3.

– rozhranie Wireless LAN 2,4/5 GHz podľa normy IEEE 802.11, resp. IEEE 802.11b / IEEE 802.11a. K rozhraniu možno pripájať koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikáciám IEEE 802.11, IEEE 802.11b, resp. IEEE 802.11a. Fyzickú vrstvu rozhrania popisujú odporúčania IEEE 802.11, IEEE 802.11b a IEEE 802.11a. Rozhranie je rádiové s moduláciou DSSS, resp. OFDM. Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE.


4. Skratky

IEEE Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov, 10BASE-T rozhranie 10 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení, 100BASE-T rozhranie 100 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení, 1000BASE-T rozhranie 1000 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení, DSSS Direct sequence spread spectrum, OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing, BNC Bayonet Concelman connector – konektor používaný pre pripájanie koaxiálnych káblov.


5. Odkazy na použité technické dokumenty

IEEE Std 802.3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method andphysical layer specifications, 8 march 2002, IEC 60603-7: Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards, Part 7: Detail specification for connectors, 8-way, including fixed and free connectors with common mating features, with assessed quality, 1990 EN 50173:1994 Performance requirements of generic cabling schemes Standard IEEE 802.11b-1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4 GHz Band. Supplement to IEEE Standard for Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., USA, 2000. Standard IEEE 802.11a-1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 5 GHz Band. Supplement to IEEE Standard for Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., USA, 2000.


6. História dokumentu

Účastnícka prípojka pre službu prístupu do internetovej počítačovej siete, v1.0, 1. 2. 2010


Technické špecifikácie účastníckych rozhraní v PDF formáte